Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 και δέχθηκε για πρώτη φορά 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. Έκτοτε, το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. έχει αναπτυχθεί σηµαντικά. Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν ξεπεράσει τους 100 και το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό τα 25 µέλη (21 διορισµένα και 4 υπό διορισµό).
TUC

Οι σπουδές στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση µηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας, σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης διεθνώς τεχνολογίας.

Το Τμήμα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και τον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος προεδρεύει της ΓΣ. Το Τµήµα είναι διαρθρωµένο σε τέσσερις Τοµείς: Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Πληροφορικής, Συστηµάτων και Τηλεπικοινωνιών

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι κτισμένο στο Ακρωτήρι σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3000 στρεμμάτων, 7 χιλ. Β.Α. της πόλης των Χανίων. Η γραμματεία, οι διοικητικές υπηρεσίες του τμήματος και τα γραφεία των μελών ΔΕΠ βρίσκονται στα κτίρια του Τμήματος εντός της Πολυτεχνειούπολης. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια γίνονται επίσης σε κτίρια εντός της Πολυτεχνειούπολης.

 

Πρόεδρος : Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευματικάτος Διονύσιος

Αναπληρωτής Προέδρου : Καθηγητής Δόλλας Απόστολος

Γραμματέας : Γρηγοράκη Βίκυ

Ιστότοπος: http://www.ece.tuc.gr/

Γραμματεία τηλ: 2821037218 fax: 2821037542 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Στόχοι

Οι σπουδές στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση µηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας, σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης διεθνώς τεχνολογίας.

Γνωστικές Περιοχές των Μαθημάτων
Τα μαθήματα του τμήματος εντάσσονται σε πέντε γνωστικές περιοχές. Oι γνωστικές περιοχές είναι οι εξής:

  • Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών [ ΗΡΥ ]: Οι γνώσεις που καλύπτει η περιοχή αυτή είναι η ανάλυση και ο σχεδιασμός αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, το υλικό (hardware) των υπολογιστών, η αρχιτεκτονική των υπολογιστών, οι μικροεπεξεργαστές, τα συστήματα πραγματικού χρόνου, η υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων και η ανάπτυξη εργαλείων CAD. Εντάσσεται στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
  • Συστήματα [ ΣΥΣ ]: Οι γνώσεις που καλύπτει η περιοχή αυτή είναι η θεωρία των συστημάτων, ο αυτόματος έλεγχος, η επεξεργασία εικόνας και φωνής, η βιοϊατρική και ο έλεγχος ποιότητας. Εντάσσεται στον Τομέα Συστημάτων.
  • Τηλεπικοινωνίες [ ΤΗΛ ]: Η περιοχή περιλαμβάνει γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τηλεφωνικά συστήματα, κεραίες, μικροκύματα, θεωρία πληροφορίας και κωδίκων, δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών, ασύρματα συστήματα επικοινωνιών, αναγνώριση φωνής και επεξεργασία λόγου. Εντάσσεται στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών.
  • Πληροφορικής [ ΠΛΗ ]: Η περιοχή περιλαμβάνει γνώσεις σε αρχές προγραμματισμού, αλγορίθμους, δομές δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού, μεταφραστές (compilers), λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης, γραφικής, τεχνολογίας λογισμικού και προσομοίωσης. Εντάσσεται στον Τομέα Πληροφορικής.
  • Εφαρμογές Κοινωνίας των Πληροφοριών [ ΕΚΠ ]: Θέμα της περιοχής αυτής είναι οι αυτοματισμοί γραφείου, τα διανεμημένα υπολογιστικά συστήματα, η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, ο σχεδιασμός υπολογιστικών συστημάτων, τα πληροφοριακά συστήματα και η επικοινωνία με το χρήστη. Εντάσσεται στον Τομέα Πληροφορικής.

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα


Η επαγγελµατική κατοχύρωση των αποφοίτων του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 243/3–12–97, στο οποίο προβλέπονται τα παρακάτω:

O πτυχιούχος του Τµήµατος οριζόµενος ως «∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών» έχει τη δυνατότητα, να ασχολείται µε τη µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήµατα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρµογές τους γενικότερα στους επιστηµονικούς τοµείς:

  • της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστηµάτων όπως σχεδιασµός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωµάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά συστήµατα ισχύος, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ηλεκτροακουστικά συστήµατα, συστήµατα µετρήσεων και επεξεργασίας δεδοµένων, οπτοηλεκτρονικές συσκευές και οι εφαρµογές αυτών.
  • των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιών Συστηµάτων, στο οποίο περιλαµβάνονται ιδίως η ενσύρµατη ή ασύρµατη επικοινωνία ή µετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα µεταγωγής, τα ενσύρµατα ή ασύρµατα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήµατα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία, τα δορυφορικά συστήµατα καικάθε άλλη ανάλογη εφαρµογή αυτών.
  • των Πληροφορικών Συστηµάτων, στον οποίο περιλαµβάνονται οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως µέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή κατασκευή και η εφαρµογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιοµηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον όρο Πληροφορικά Συστήµατα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών, περιφερειακές µονάδες, έµπειρα συστήµατα, τεχνολογία λογισµικού, επικοινωνία χρήστη Η/Υ, τηλεµατική, πολυµέσα.
  • των Συστηµάτων, ιδίως δε των συστηµάτων αυτοµατισµού, επεξεργασίας σηµάτων, επεξεργασίας εικόνων και των πάσης φύσεως εφαρµογών του.

 

 

​​počítáno než si ji koupilo, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email